Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.flowersdinosaurs.com (dále jen „internetový obchod“, či „internetové stránky“), jehož provozovatelem je společnost Flowers & Dinosaurus s.r.o., se sídlem Měsíční 1843, Černošice 252 28, IČO 06838731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289910 (dále jen „prodávající“)
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztah mezi prodávajícím, který je provozovatelem internetového obchodu, a kupujícím, vzniklý na základě kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“), zejména pak upravují jejich vzájemná práva a povinnosti.
 3. Ujednání obsažená v kupní smlouvě, která jsou odchylná od těchto VOP, mají vždy přednost.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Otázky výslovně neupravené kupní smlouvou a VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Při uzavírání kupní smlouvy v souladu s těmito VOP se nepoužije ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Současně se vylučuje ustanovení § 1799 a § 1800 pro kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku
 6. Kupujícím se může stát fyzická či právnická osoba. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Prodávající je rovněž oprávněn neumožnit kupujícímu, který je fyzickou osobou, provedení (odeslání) objednávky dříve, nežli kupující v objednávkovém formuláři stvrdí, že je osobou starší 18 let.

2. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na internetových stránkách může kupující spravovat svůj uživatelský účet, ve kterém může kupující objeznávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě též přímo bez předchozí registrace.
 2. Při registraci na internetových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající je oprávněn kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost či výpadek internetového obchodu.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávku lze provést pouze v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře, a to ke zboží, které je v internetovém obchodě prodávajícím nabízeno. V internetovém obchodě jsou uvedeny informace o zboží, včetně kupní ceny zboží a výše souvisejících nákladů (například cena poštovného).
 2. Veškeré informace o zboží umístěné na internetových stránkách jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zboží nabízeného v internetovém obchodě.
 4. Objednávka prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách je řádně odeslána, pokud kupující vyplní všechny povinně vyplňované položky, zejména pak své kontaktní údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Neúplně vyplněný objednávkový formulář není možné odeslat.
 5. Odesláním řádně vyplněného objednávkového formuláře činí kupující prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž kupující je tímto svým návrhem vázán po dobu 70 dnů od odeslání objednávky.
 6. Odesláním objednávky umístěné na internetových stránkách kupující vyjadřuje souhlas s VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a dále s cenou zboží, platebními podmínkami a zvoleným způsobem dopravy.
 7. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu neprodleně potvrdí formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku. Součástí tohoto e-mailu budou i všeobecné obchodní podmínky v textové podobě v souladu s § 1827 odst. 2 občanského zákoníku. Potvrzení objednávky není považováno za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy.
 8. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky), a to především v souvislosti s charakterem objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu).
 9. Za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy a okamžik uzavření kupní smlouvy, je považováno odeslání zboží kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce anebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím prostřednictvím e-mailu.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 12. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit za něj kupní cenu a případné poštovné.
 13. Místem dodání zboží je adresa nacházející se v rámci České republiky či v zahraničí uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 14. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a současně úplnou úhradou kupní ceny.

4. Cena zboží, platební a dodací podmínky

 1. Cena zboží je uvedena u jednotlivých položek zboží v internetovém obchodě. Celková cena objednávky je potvrzena kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky v nákupním košíku na internetových stránkách.
 2. Veškeré ceny zboží, včetně cen akčních, platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.
 3. Cena zboží uvedená v internetovém obchodě nezahrnuje náklady na dopravu zboží.
 4. Platbu za objednané zboží je možno provést následujícím způsobem:
  1. Platební či debetní kartou při objednávce. Cena poštovného (náklady na dopravu zboží) je stanovená v závislosti na způsobu dopravy, ve výši vždy aktuálně platné a uvedené v internetovém obchodě.
 5. Kupující volí v objednávce zboží způsob doručení.
  1. Kupující si může vybrat ze způsobů dopravy uvedených v internetovém obchodě. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy nebo přepravce. Případná změna nemá vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné.
  2. Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud bylo nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než byl uveden v objednávce.
  3. Zboží bude odesláno kupujícímu do 70 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky e-mailem, je-li takové zboží u prodávajícího skladem. Nebude-li zboží skladem, bude prodávajícím navržen jiný termín dodání.
  4. Kupující je povinen dodané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, zkontrolovat zboží z hlediska množství a při zjištění závad neprodleně informovat prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu hello@flowersdinosaurs.com a zahájit u dopravce reklamační řízení. Kopii zápisu z řízení s dopravcem kupující zašle obratem prodávajícímu, jinak mu nárok na reklamaci z důvodu neúplnosti nebo poškození dodávky zboží nevznikne. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

  5. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. To neplatí pro kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
  2. Odstoupit od smlouvy vzhledem k povaze zboží nelze, bylo-li zboží použito a dále dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Dále nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  3. Odstoupení od smlouvy kupující provede odesláním prokazatelným způsobem, tedy buď písemně na adresu sídla prodávajícího, nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu hello@flowersdinosaurs.com
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 odst. 1. VOP je kupující povinen předmětné zboží, s výjimkou zboží dle čl. 5 odst. 2. VOP, v originálním obalu společně s originálem faktury-daňového dokladu zaslat nebo předat prodávajícímu do 14 dnů od takového odstoupení na adresu jeho sídla. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vraceno poštovní cestou.
  5. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu všechny přijaté finanční prostředky, tj. celou kupní cenu včetně nákladů na dodání, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dle čl. 5 odst. 1. VOP, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jiný způsob vrácení peněz je možný jen se souhlasem kupujícího a nevzniknou-li tím další náklady.
  6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky podle předchozího odstavce kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  7. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  8. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
  10. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto článku, se kupní smlouva od počátku ruší.
  11. Prodávající si vyhrazuje právo na nedodání zboží z objektivních důvodů, například v případě, kdy již požadované zboží není skladem a nepředpokládá se jeho naskladnění prodávajícím v dohledné době. V takovém případě prodávající zašle kupujícímu na jím označenou e-mailovou adresu informaci o důvodu nedodání zboží, která se považuje za odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, byla-li již uzavřena nebo za zrušení objednávky. Prodávající se vždy pokusí současně nabídnout kupujícímu řešení vzniklé situace, zejména mu nabídnout jiné obdobné zboží.

  6. Práva z vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.
  3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal,
   1. má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,
   2. se hodí se k účelu, který prodávající uvádí či ke kterému se zboží takového druhu obvykle používá,
   3. odpovídá požadavkům právních předpisů,
   4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   5. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
  4. Ustanovení uvedená v čl. 6 odst. 3 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.
  6. V případě, že zboží nemá vlastnosti podle čl. 6 odst. 3. VOP, má kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.
  7. Není-li možné dodání nového zboží, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující, právo na bezplatné odstranění vady.
  8. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí má kupující, který je spotřebitel, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.
  9. Práva z vadného plnění u kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí zákonnými ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku
  10. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  7. Smluvní záruka za jakost

  1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě.
  2. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito VOP, zejména čl. 8., pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.
  3. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.
  4. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba za jakost znovu od převzetí nového zboží. Doba, po kterou je reklamace vyřizována, se do záruční doby za jakost nezapočítává.

  8. Reklamace a její uplatnění

  1. Práva z vady i práva ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) se uplatňují u prodávajícího.
  2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí této doby nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností podle článku 7. těchto VOP. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.
  3. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada zboží nastala v důsledku nesprávného použití nebo skladování zboží kupujícím.
  4. Reklamovat vady zboží nelze také v případě, kdy je zboží spotřebováno nebo kdy uplyne doba použitelnosti zboží uvedená na obalu zboží.
  5. Reklamace se uplatňují osobně v provozovně prodávajícího, anebo prostřednictvím pošty, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však v poslední den stanovené doby.
  6. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit reklamované originální zboží, originální obal výrobku, originál faktury-daňového dokladu o koupi tohoto zboží, a dále uvést konkrétní popis vady a své kontaktní údaje.
  7. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu, místu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě reklamace prováděné prostřednictvím poštovní služby, zašle prodávající toto potvrzení kupujícímu e-mailem.
  8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
  9. V případě, že prodávaná věc není v rozporu s kupní smlouvou, nemá žádné vady, či již uplynula záruční doba či lhůta pro uplatnění vad, nemá kupující právo na výměnu věci, slevu z kupní ceny, ani nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, s výjimkou případu dle čl. 5 VOP.
  10. Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
  11. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

  9. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, věk a pohlaví.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním, správou a uchováním poskytnutých osobních údajů za účelem realizace objednávky kupujícího a dále k marketingovým účelům, dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, prodávajícího. Správcem osobních údajů bude prodávající, tj. společnost Flowers & Dinosaurus s.r.o., se sídlem Měsíční 1843, Černošice 252 28, IČO 06838731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289910. Tento souhlas poskytuje kupující prodávajícímu na dobu neurčitou. Kupující může kdykoli prostřednictvím e-mailu na požádat o změnu poskytnutých údajů či o ukončení jejich zpracování, správy či uchování.
  3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

  10. Závěrečná ustanovení

  1. Prodávající má kdykoliv právo změnit tyto VOP. Takto změněné VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách nebo dnem v nich uvedených. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  4. Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Prodávající tímto ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje kupující, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 občanského zákoníku, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušným pro daný typ prodávaného zboží je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je www.coi.cz.
  6. Orgánem ve smyslu § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce ve vymezeném rozsahu.
  7. Pokud se některé ustanovení těchto VOP stane zcela nebo z části neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení v plné platnosti a účinnosti a namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
  8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2018

   

  V Praze dne 1.4.2018, Flowers & Dinosaurus s.r.o.